Misja Przedszkola Arystycznego” Czary Mary „

Jesteśmy drugim domem dla naszych wychowanków, stwarzamy serdeczną, rodzinną atmosferę.

1. Pomagamy naszym dzieciom rozwijać ich zainteresowania i talenty  zgodnie z wrodzonym potencjałem. 

2. Proponujemy szeroki zakres działań skierowanych na rozwijanie  aktywności poznawczej dziecka w zakresie  kreatywności artystycznej : muzycznej , plastycznej, słownej.

3. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i równość szans.  

4. Ściśle współpracujemy z Rodziną dla optymalnego zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka. Postrzegamy Rodziców  jako równoprawnych partnerów, współdziałających z nauczycielami na rzecz rozwoju kreatywności  dziecka.

5. Propagujemy wśród dzieci uniwersalne wartości oraz dorobek kulturowy różnych środowisk i twórców kultury.

6. Dążymy do ukształtowania postawy  przyszłego twórcy i odbiorcy sztuki oraz odpowiedzialnego członka dorosłego społeczeństwa.
  

Po co to robimy?
By dziecko...

- znało i przestrzegało swoje  prawa i obowiązki,                                                                                                                                     - rozumiało i przestrzegało zasady zgodnego współżycia w grupie,
- miało poczucie własnej wartości i wierzyło we własne siły,
- wyrażało swoje uczucia , dostrzegało potrzeby innych,
- aktywnie uczestniczyło w życiu rodzinnym,
- nabywało poczucia przynależności narodowej i poszanowania dorobku kulturowego,
- przestrzegało właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
- dostrzegało i rozumiało potrzeby innych,
- szanowało wytwory pracy własnej i innych.

Realizacja: Dianthus
Facebook