Regulamin przedszkola

I. Zasady ogólne

 1. Właścicielem i dyrektorem przedszkola jest Małgorzata Fornal - zwana organem prowadzącym przedszkole.
 2. Przedszkole działa zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy bez przerwy wakacyjnej.
 5. Dopuszcza się możliwość zamknięcia przedszkola na okres jednego miesiąca w okresie wakacyjnym.
 6. Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie od 7:00 - 18:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 7. Opieka nad dzieckiem po godzinach pracy placówki czyli po godzinie 18.00 ,jest dodatkowo płatna. Wysokość opłat, za każdą rozpoczętą godzinę, jest ustalana przez dyrektora placówki.
 8. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 9. W szczególnych wypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka w wieku 2 lat.
 10. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.
 11. W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich z wyjątkiem nagłych przypadków bezpośrednio ratujących życie dziecka, zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
 12. W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw.

II. Zasady szczegółowe:

 1. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się corocznie w marcu i kwietniu.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie "Karty zgłoszenia", złożenie jej w terminie od 1 marca do 30 kwietnia, wpłata wpisowego oraz zawarcie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej.
 3. W przypadku wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego.
 4. Dzieci do Przedszkola przyjmuje dyrektor przedszkola.
 5. W przypadku rezygnacji z przedszkola przez Rodziców wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi edukacyjnej na jeden rok z możliwością przedłużenia jej na lata następne.
 7. Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:
  • dzieci z zaburzeniami układu pokarmowego: otyłością typu prostego, alergiami pokarmowymi oraz innymi potrzebami żywieniowymi zgodnie ze wskazaniami medycznymi,
  • dzieci już uczęszczające do przedszkola,
  • rodzeństwa,
  • dzieci uczęszczających do grupy adaptacyjnej Klubu Maluszka,
  • inne, według kolejności zgłoszeń.
 8. Lista dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny jest publikowana do 31 maja.
 9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych.
 10. Skreślenie dziecka może nastąpić w przypadku:
  • nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 7 dni od daty przyjęcia dziecka do przedszkola i braku informacji o przyczynie absencji,
  • braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,
  • takiego zachowania dziecka, które zagraża jego bezpieczeństwu bądź bezpieczeństwu jego rówieśników z grupy, po uprzednim powiadomieniu Rodziców o istniejącym zagrożeniu,
  • braku informacji na temat przyczyn nieobecności ciągłej, trwającej ponad jeden miesiąc,
  • nie wnoszenia opłat przez okres jednego miesiąca,
  • nie przestrzegania przez Rodziców postanowień statutu przedszkola,
 11. Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola następuje w drodze pisemnej decyzji z zachowaniem trybu odwoławczego do organu prowadzącego przedszkole.
 12. Dzieci, które korzystają ze wszystkich posiłków proponowanych przez przedszkole, przyprowadzane są do godz. 9.00
 13. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka do godz. 8.00.
 14. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione.
 15. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
 16. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.
 17. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
  • I śniadanie: 9:00 - 09:30
  • II śniadanie: 11:30 - 12:00
  • Obiad: 13:30 - 14:30
  • Podwieczorek: 16.00 – 16.30
 18. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie bądź na konto przedszkola.
 19. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 20. Opłatę za wyżywienie pomniejsza się o każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu o ile ta nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 8.00 danego dnia.
 21. Wysokość czesnego jak i dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 22. W ciągu roku szkolnego organ prowadzący może zmienić wysokość opłaty stałej maksymalnie do 20%.
 23. Bez względu na frekwencję dziecka czesne nie podlega zwrotowi zarówno w części jak i w całości.
 24. W ramach czesnego Przedszkole zapewnia zajęcia:
  • język angielski ,
  • zajęcia artystyczne,
  • rytmika,
  • gimnastyka kompensacyjna,
  • gry i zabawy ruchowe w terenie,
  • edukacja ekologiczna,
  • logorytmika
  • imprezy okolicznościowe – uroczystości.
 25. Czesne może ulec zmniejszeniu o 50% w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w okresie wakacyjnym ( lipiec, sierpień) po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora przedszkola.
 26. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.
 27. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
Realizacja: Dianthus
Facebook